Fanpage Facebook
Tiêu điểm tuần qua
Hà Nội thành lập thêm 2 tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ cấp ‘sổ đỏ’

Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, thành lập thêm 2 tổ công tác để hướng dẫn, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở địa phương.

Văn phòng UBND Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 35/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp trực tuyến với UBND các quận, huyện, thị xã về công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Tính lũy kế đến nay, khối lượng GCN cấp lần đầu đã đạt 90,35%, cấp GCN sau dồn điền đổi thửa đạt 96,44%; cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án đạt 81,63%; cấp GCN cho các tổ chức sử dụng đất đạt 70,8%.

Phó Chủ tịch giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, thành lập thêm 2 tổ công tác, mời các sở, ngành có liên quan xuống làm việc, phối hợp với các quận, huyện, thị xã để hướng dẫn, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện cấp GCN ở địa phương.

Đối với các trường hợp chưa được cấp GCN nhưng gặp nhiều vướng mắc về nguồn gốc, các căn cứ pháp lý, UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký kê khai theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/4/2017 để phục vụ cho công tác quản lý; trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý giải quyết không vì mục tiêu hoàn thành cấp GCN mà thực hiện vội vàng, trái quy định làm phát sinh khiếu nại, tố cáo và các hành vi tiêu cực.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp chung các trường hợp khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật trong việc cấp lần đầu GCN quyền sử dụng đất và GCN quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân riêng lẻ và tại các khu nhà ở của các cơ quan đơn vị, các dự án nhà ở trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/3/2017 để được hướng dẫn thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo và thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất đối với các trường hợp dồn điền đổi thửa xong trước ngày 30/3/2017.

Sở Xây dựng chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, các đơn vị chủ quản trên địa bàn để thống nhất giải quyết việc bàn giao nhà ở của cán bộ công nhân viên các cơ quan, đơn vị về địa phương quản lý và hướng dẫn cấp GCN theo quy định.

Về các nội dung kiến nghị cụ thể của các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi cấp GCN, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng hợp, kịp thời hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tháo gỡ, giải quyết; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố bổ sung, điều chỉnh một số quyết định cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan và thực tiễn công tác quản lý đất đai và cấp GCN trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2017.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố, Ban Chỉ đạo GPMB thành phố thành lập tổ công tác, làm việc cụ thể với UBND các quận, huyện, thị xã có khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; đồng thời, giải quyết các vấn đề liên quan đến quỹ đất dịch vụ trên địa bàn quận, huyện.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức đấu giá theo quy định. Rà soát lại các khu tái định cư, đất dịch vụ trên địa bàn, nếu không có nhu cầu phục vụ tái định cư, bố trí đất dịch vụ thì đề xuất, báo cáo UBND thành phố chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất, bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc giải quyết cấp đất dịch vụ trả cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật trên địa bàn. Những quận, huyện gặp khó khăn, vướng mắc chủ động phối hợp, mời tổ công tác về làm việc để được hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết các thủ tục về quy hoạch, vốn đầu tư hạ tầng, GPMB. Tổ công tác kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP những vấn đề vượt thẩm quyền để được chỉ đạo giải quyết.

UBNDành phố t yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; trong đó, tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ quỹ đất công đang giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng; quản lý việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp của các hộ dân; không để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng và tình hình phức tạp trên địa bàn; Đối với các nội dung kiến nghị của một số quận, huyện về việc thu hồi đất của các dự án chậm triển khai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ngành liên quan rà soát các dự án đã được UBND TP giao đất nhưng chậm triển khai theo quy định của Luật Đất đai, để hoang hóa, sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính…; làm rõ nguyên nhân, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.


DiaOcOnline.vn – Theo Thời báo Ngân hàng
Từ khóa:
Tin khác